Enigmatski klub Bor

ЕК Бор

Статут

ЕК Бор

Статут

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ САЈТА
ПОДРЖАО ЈЕ ГРАД БОР

У складу са чланом 12 Закона о Удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон) на Оснивачкој скупштини одржаној 25.11.2019. године у Бору усвојен је

СТАТУТ УДРУЖЕЊА
ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "БОР"

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Удружење ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "БОР" ( у даљем тексту: Удружење ) је добровољно, непрофитно, невладино удружење енигматичара, грађана односно свих љубитеља енигматике у Бору, основано на неодређено време ради остваривања циљева и активности, развијањем уметничког стваралаштва у области књижевности, новинарства, неформалног образовања утврђених овим Статутом, у складу са позитивним прописима.

Члан 2

Назив удружења је ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "БОР". Скраћени назив ЕК"Бор"

Члан 3

Седиште удружења је у: Бору, на адреси Његошева број 43

Члан 4

Рад Удружења је јаван.

Јавност рада Удружења се остварује путем саопштења за јавност, објављивањем годишњег финансијског извештаја и других података од значаја за рад удружења.

Члан 5

ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТИ

Циљеви удружења су:
Деловања у делатностима од општег друштвеног значаја, а специфични циљеви и задаци Удружења су да организовањем и окупљањем грађана који се баве питањима са подручја енигматике подстиче, развија и унапређује ову област друштвене делатности, негује и развија књижевно стваралаштво и културу.

Као део новинарске професије и посебан вид културног изражавања Удружење се залаже за даљу популаризацију и афирмацију енигматског стваралаштва као и за обезбеђење бољег статуса и третмана ове сфере стварања.

Чланови Удружења себе сматрају и баштиницима и чуварима језика и писма свог народа.

Делатности Удружења су:

- организовање чланства на јачању "знања кроз разоноду"

- организовање стручних предавања из области енигматике

- организовање такмичења у састављању и решавању разних енигматских задатака и састава

- издавачка делатност ( енигматски листови и часописи, стручне публикације везане за енигматику и друго )

- формирање и рад енигматских секција у школама

- организовање лиге знања, квиза такмичења и сличних манифестација

- организовање изложби из области енигматике

- развијање језичке и књижевне културе у Удружењу и шире

- популаризација енигматике у свим областима културног живота односно подручја деловања Удружења

- учествовање у енигматским манифестацијама које се одржавају у Републици Србији и иностранству

- учешће у културним, информативним и другим активностима у општини Бор.

Члан 6

Печат Удружења је округлог облика по чијем ободу је ћириличним писмом исписан пуни назив Удружења ЕНИГМАТСКИ КЛУБ БОР.

Удружење има свој лого у лику аноде бакра са уцртаном укрштеницом.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 7

Органи Удружења су Скупштина и лице овлашћено за заступање.

СКУПШТИНА

Члан 8

Скупштина је највиши орган управљања удружења и чине је сви чланови удружења.

Члан 9

Овлашћења Скупштине:

- усваја Статут удружења;

- усваја измене и допуне Статута;

- бира и разрешава лице овлашћено за заступање;

- бира и разрешава друге органе удружења;

- одлучује о удруживању у савезе и друге облике повезивања удружења;

- усваја план рада за наредну годину и извештај о раду за претходну календарску годину;

- усваја годишњи финансијски извештај;

- одлучује о промени циља и делатности, престанку рада и расподели преостале имовине удружења;

- доноси Одлуке о пригодним наградама и признањима а што се регулише посебном Одлуком

- одлучује и о другим питањима за која статутом није утврђена надлежност других органа удружења.

САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 10

Скупштина може бити редовна и ванредна.

Скупштина се редовно сазива једном у току године.

Ванредна седница Скупштине може се заказати у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Седница скупштине се сазива писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогом дневног реда.

Седницу скупштине сазива и њоме руководи председник Удружења.

У случају спречености или одсутности председника, седницом скупштине Удружења председава и руководи Потпреседник Удружења.

Члан 11

Скупштина може да заседа и одлучује ако је присутно 50 посто плус један ( натполовична већина ) чланова удружења.

Члан 12

Ако се Скупштина није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива у року од седам дана, са истим дневним редом.

Члан 13

О доношењу Статута и његовим изменама и допунама Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова.

Иницијативу за покретање поступка измена и допуна Статута може покренути сваки члан Скупштине као и лице овлашћено за заступање.

Члан 14

О другим питањима из свог делокруга Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова удружења.

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 15

Скупштина одлучује јавним гласањем. Јавно гласање врши се дизањем руке или изјашњавањем путем поименичне прозивке чланова.

Члан 16

Скупштина одлучује тајним гласањем о појединим питањима, кад то захтева најмање 50 посто плус један чланова удружења.

Тајно гласање врши се путем гласачких листића.

Члан 17

Одсутни члан може гласати и писаним путем.

Писмо којим одсутни члан гласа о питањима из дневног реда пуноважно је и узима се у обзир ако стигне Скупштини до њеног одржавања.

Председавајући је дужан да упозна чланове који су присутни како је гласао одсутни члан.

ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 18

Члан скупштине не може гласати када се одлучује о питањима:

- ослобађању од одређених обавеза и одговорности тога члана

- о утврђивању захтева које има у односу на тог члана

- о покретању и одустајању од спора против тог члана

- у другим случајевима када члан има интерес против интереса Удружења

Када је интерес члана из става 4 овог члана противан интересу Удружења одлучује у сваком конкретном случају Скупштина.

Искључење права гласа чланова односи се само на питање због кога је дошло до исључења.

Члан Скупштине не може гласати када се одлучује о питањима:

- ослобађање од одређених обавеза и одговорности тога члана

- о утврђивању захтева које има у односу на тог члана.

ЗАПИСНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

Члан 19

На свакој седници Скупштине води се записник о раду Скупштине.

У записник се уносе основни подаци о раду Скупштине а нарочито:

- место и дан одржавања

- дневни ред

- имена присутних чланова

- лично име председавајућег

- лично име записничара

- ток рада, а посебно питања о којима се расправља, имена лица која су учествовала у расправи и сажета садржина њихових излагања

- резултат гласања по појединим тачкама дневног реда

- констатација председавајућег о доношењу одлука

- издвојено мишљење чланова

- време завршетка

Члан 20

Свака одлука Скупштине се уноси у записник.

Уз записник се прилажу и докази о сазивању Скупштине.

Члан 21

Записник потписује председавајући Скупштине и записничар.

Ако се записник састоји од више страница, председавајући и записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).

Члан 22

Чланови Скупштине имају право прегледа записника по његовом састављању и потписивању председавајућег и записничара.

Записник о раду Скупштине чува се у архиви Удружења као документ трајне вредности.

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Председник, Потпреседник

Члан 23

Лице овлашћено за заступање се бира одлуком Скупштине Удружења на мандат од 2 године.

Одлуком о постављању утврђује се дан ступања на функцију Председника.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Члан 24

Лице овлашћено за заступање:

- закључује уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун удружења

- одговара за законитост рада

- води послове удружења сагласно одлукама Скупштине

- подноси Скупштини предлог годишњег финансијског извештаја

- обавља и друге послове у складу са законом, статутом и другим актима Удружења.

ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Члан 25

Лице овлашћено за заступање одговара за свој рад Скупштини и периодично јој подноси извештаје о раду.

За сваку седницу Скупштине удружења, лице овлашћено за заступање је дужно поднети извештај о свом раду за период између две седнице.

РАЗРЕШЕЊЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Члан 26

Лице овлашћено за заступање може бити разрешено функције у следећим случајевима

1. Ако постоје губици у пословању Удружења.

2. Ако својим несавесним или нестручним радом или прекорачењем овлашћења нанесе штету Удружењу, или ако је услед тога могла настати штета.

3. Због неспособности да организује и води поверене му послове и послове из свог делокруга.

Члан 27

О разрешењу Лица овлашћеног за заступање одлучује скупштина удружења.

Одлука Скупштине удружења о разрешењу лица овлашћеног за заступање је коначна.

ПОВЕЗИВАЊЕ

Члан 28

Ради успешног остваривања сопствених и заједничких интереса Удружење се може добровољно укључити у одговарајуће савезе и асоцијације у земљи и иностранству.

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 29

Удружење самостално располаже средствима која му припадају у складу са Законом, овим Статутом и другим прописима.

Удружење самостално одговара за своје обавезе и законитост рада.

Члан 30

Удружење обезбеђује средства путем:

- годишње чланарине и прилога својих чланова

- донација и субвенција правних и физичких лица

- вршењем услуга другим лицима

- других прилога у складу са Законом

Чланарина се плаћа по поступку и у износу коју утврди Скупштина Удружења.

Скупштина Удружења доноси финансијски план и његове измене а на предлог Председника Удружења.

Финансијско пословање Удружења врши се преко жиро рачуна Удружења.

ЧЛАНСТВО

Члан 31

Члан Удружења може постати сваки љубитељ енигматике и грађанин Републике Србије.

Чланство се стиче подношењем и потписивањем писмене приступнице и изјавом о прихватању Статута.

О евиденцији чланова удружења води се регистар чланова.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 32

Чланство у Удружењу престаје:

- самовољним иступањем

- брисањем због неплаћене чланарине у периоду од једне године.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу престаје и на основу одлуке Скупштине у случају непоштовања одредаба овог статута или нарушавању угледа удружења.

Иницијативу за искључење из Удружења може да поднесе сваки члан Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан 33

Члан има право да:

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева и задатака Удружења

- непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења

- бира и буде биран у органе Удружења

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења

Члан је дужан да:

- активно доприноси остваривању циљева Удружења

- учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења

- да редовно плаћа чланарину

- обавља и друге послове које му повери Скупштина Удружења

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34

О престанку рада удружења одлучује Скупштина двотрећинском већином гласова присутних чланова удружења.

Иницијативу за покретање поступка о престанку рада удружења може покренути једна трећина чланова Скупштине.

Члан 35

У случају престанка рада Удружења, одлуку о располагању имовином доноси Скупштина двотрећинском већином свих чланова.

Члан 36

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о невладиним организацијама

Члан 37

Овај статут ступа на снагу даном регистрације.

Дана, 25. 11. 2019.године у Бору.

Председавајући оснивачке скупштине с.р.